Code of conduct

Nordic Souvenir AB har utarbetat riktlinjer för våra leverantörer i en så kallad uppförandekod. Denna bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta för att vi skall vara säkra på att våra souvenirer är tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Generellt gäller att Nordic Souvenir AB har som krav på våra leverantörer att de följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt avseende förhållandet till de anställda, samt i miljö- och säkerhetsarbetet.

BARN SKA LEKA

Ingen anställd får vara yngre än minimiåldern för anställning. Alla lagstadgade begränsningar för anställda under 18 år skall följas. När en ung anställd rekryteras måste leverantören alltid med säkerhet kontrollera den potentiella arbetstagarens ålder. Detta i enlighet med ILO konventionerna 138 och 182, samt FN:s barnkonvention.

RÄTT LÖN

Vi kräver att arbetsgivaren betalar minst lagstadgad minimilön eller lön enligt kollektiv/branschavtal. Lagstadgade rättigheter till betald semester, föräldraledighet och sjukledighet skall följas. Skriftlig lönespecifikation skall alltid tillhandahållas medarbetaren. Arbetstiden samt antal övertidstimmar får inte överstiga lagstadgad maxgräns. Lagstadgad ersättning skall alltid utgå för övertidsarbete.

MILJÖ

Företaget skall ha och följa lokalt miljötillstånd. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-
konvention 170 om säkerhetsdatablad, korrekt märkning och instruktioner på relevant språk. Avloppsrening och hantering av farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.

Leverantören måste tillhandahålla nödvändig information om användningen av kemikalier för att göra det möjligt för Nordic Souvenir AB att följa EU:s REACH-förordning och förordningen om långlivade organiska föroreningar. 

RESPEKTFULL BEHANDLING

Vi godtar ingen kränkande behandling av medarbetare, vare sig verbalt, fysiskt, psykologiskt eller sexuellt. Migrantarbetare skall ha samma anställningsvillkor som inhemsk personal. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren deponerar sitt pass/ID-handlingar eller annan säkerhet.

Ingen anställd skall diskrimineras vid rekrytering, arbetsfördelning eller i någon annan aspekt på grund av nationalitet, etnicitet, ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, graviditet, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller funktionshinder (ILO-konvention 100 och 111). 

TRYGG ARBETSPLATS

Medarbetarnas säkerhet skall prioriteras. Vi kräver att det alltid skall vara möjligt att utrymma lokalerna under arbetstid via tydliga nödutgångar i hela byggnaden. Det skall finnas utrymningsplaner och brandskyddsutrustning. Byggnader och utrustning får ej vara undermåliga, och arbetsgivaren skall aktivt arbeta med att förebygga olyckor och arbetsskador.

Eventuella bostäder skall vara helt skilda från arbetsplatsen med separat ingång, och omfattas av samma säkerhetskrav som arbetsplatsen. De boende skall alltid ha fritt tillträde till sina bostäder.

Alla former av tvångsarbete, människohandel eller användande av fängelsearbetskraft är förbjudet.

RÄTT TILL KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGAR

Vi följer ILO-konventionerna 87, 98 och 135 som ger rätten att organisera sig fritt i organisationer som på ett fredligt sätt syftar till att tillvarata arbetstagarnas lagstadgade rättigheter.

Alla anställda har rätt till ett skriftligt anställningsavtal som anger villkoren för anställningen, på ett språk som den anställda förstår. 

VI ACCEPTERAR INGA MUTOR ELLER KORRUPTION

Våra leverantörer måste följa alla lokala lagar och bestämmelser om mutor och korruption och samarbeta med myndigheternas ansträngningar att genomdriva dessa lagar, i enlighet med FN:s konvention mot korruption.

Vi kräver att våra leverantörer avstår från alla former av korruption, bestickning, mutor och otillbörliga kompensationer (i monetär eller icke-monetär form) till statstjänstemän eller affärspartners.

Inga produkter matchar den valda filtreringen